خدا در همین نزدیکی است

خدا در همین نزدیکی است
                 

آن هنگام که آوای خوش اذان از گلدسته های مسجد جاری میشود و نسیم سحرگاهی عطر نماز را به جانت میریزد برمیخیزی و به سویش میشتابی. وضو میسازی، جسم و روحت را از هر چه زنگار است میزدایی، سجادة عشق میگشایی و در درگاهش، به ستایش و نیایش می نشینی.

زمانی که گل خورشید سینة آسمان را میشکافد و در نهایت زیبایی در برابر دیدگانت میشکفد شروع روزی دیگر را یادآور میشود؛ روزی که لحظههای گریزان یک روز از عمر تو میکاهند پس، تلاش میکنی از ثانیهها به بهترین صورت ممکن استفاده کنی تا پشیمان نشوی.

هنگامی که برای انجام کاری اراده میکنی، نام او را به زبان میآوری و ایمان داری که یاد او در دلت و نام او به زبانت، نگهدارت خواهد بود.

هر گاه، غم و اندوه قلب کوچکت را احاطه میکند، زمانی که مشکلی وجودت را میآزارد، تنها از او کمک میخواهی، همو که نیازمندش هستی و هر لحظه دعا میکنی فراموشت نکند.

از گذشته تا حال، از حال تا آینده آمدند و خواهند آمد کسانی که در مقام پیشوا و رهبر و پیامبر راهگشایت بودند، تو را از دنیا و آخرت، بهشت و جهنم آگاه کردند و تو از بابت به دست آوردن بهشت و نه از ترس جهنم بلکه تنها برای رضا و خشنودی او در راهی گام مینهی که لغزشی متوجهات نشود، گناهی مرتکب نشوی و هر لحظه میکوشی تا فاصلهات را با او کمتر و کمتر کنی. دلت میخواهد، با دستگیری از همنوعان و مهربانی با ایشان، از طریق عمل کردن به آن چه در معجزة جاودانی پیامبر اکرم (ص) آمده، و با نیتی خالص حاضر شوی تا همواره با آرامش زندگی کنی. جسم و جانت قناعت پیشه کند و قلب و روحت محبت. گاه دلت میلرزد و اشک بیاختیار روی گونههایت میلغزد و تو در این دلگیریها باز هم او را یاد میکنی تا با آرامش خانه دلت را زیبا سازی. همیشه دقت میکنی تا مبادا قلبی بیازاری؛ چرا که میدانی او در همةدلها خانه دارد.

خدا با توست، در همین نزدیکی. پس خوشا به حالت که اشرف مخلوقاتی و خلیفة او بر زمین. همواره با خودت زمزمه کن؛ خدا در همین نزدیکی است، در همین نزدیکی.

/ 0 نظر / 17 بازدید