قلبم پر شد از گناهِ خواستنِ تو .

                            

 

قلبم پر شد از گناهِ خواستنِ تو .

 خواستنی که تو را به تنهایی و سکوت وادار می کند .

 که اگرنگویی ، از درون می سوزی

 و اگر بگویی باز رانده می شوی به درون

/ 0 نظر / 8 بازدید