مناجات با خدا

تو مرا عشق کردی تا در قلبهای عشاق بسوزم.

تو مرا برق کردی تا در آسمان ظلمت زده بتازم، و سیاهی این شب ظلمانی را

 درم.

خدا یا ، تار وپود وجود مرا با غم و درد سرشتی .

تو مرا به آتش عشق سوختی،

در کوره ی  غم گداختی،

در طوفان حوادث ساختی و پرداختی.

تو مرا در دریای مثیبت و بلا غرق کردی و در کویر فقرو تنهایی سوزاندی.

خدایا، دل غم زده ی دردمندم، آرزوی آزادی می کند.

و روح پژمرده ام خواهش پرواز دارد تا ازاین غربت کده ی سیاه ردای خود را

 به وادی عدم بکشاند واز بار هستی برهد،ودر عالم نیستی فقط با خدای خود به

وحدت برسد.

/ 0 نظر / 8 بازدید