طریق عشق جانان جز بلا نیست

              

 

 

                                  طریق عشق جانان جز بلا نیست

 زمانی بی بلا بودن روا نیست

  اگر صد تیر بر جان تو آید   

       چو تیر از شکست او آید خطا نیست

   میان صد بلا خوش باش با او

  خود آنجا کوبد آنجا بلا نیست

     دوای جان مجو و تن فرو ده   

      که درد عشق را هرگز دوا نیست

     دراین دریای بی پایان کسی را 

               سرموی امیدآشنا نیست                

     تو از دریا جدایی و عجب آنکه

          ز تو یک لحظه این دریا جدا نیست .

/ 0 نظر / 9 بازدید