خوشا دردی که درمانش تو باشی

                       

                           

 

    خوشا دردی که درمانش تو باشی

                                                      خوشا راهی که پایانش تو باشی

    خوشا چشمی که رخسار تو بیند

                                                     خوشا ملکی که سلطانش تو باشی

من به این 2 تا جمله خیلی اعتقاد دارم شما چطور؟

1:

زندگی به دو نیم است نیمه ی اول به انتظار نیمه ی دوم و نیمه ی دوم در حسرت نیمه ی اول.

2:

عشق صدای سازگار است و بلای ماندگار  .

/ 0 نظر / 32 بازدید